Bestel Informatie

spelregels in het kort:

De prijzen zijn inclusief btw (dat scheelt 21%)

We leveren zo snel mogelijk, maar vooral in goed overleg, dus gebruik alle communicatiemiddelen ! Heb je het op een bepaalde datum nodig, laat het ons weten, want dan doen we er alles aan om dat te laten lukken en informeren we je in ieder geval of het kan. We leveren graag maatwerk, maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat jouw maat is.

Bestellingen kunnen afgehaald worden en als je dan contant afrekent krijg je 5% korting. Maar vaak is dat niet handig,want ver weg, dus dan bezorgen we zelf of per koeriersdienst. Bij bestellingen boven € 350,- is dat helemaal gratis, daaronder rekenen we €6,50 bezorgkosten. Verdere kosten, zoals rare administratiekosten etc. zijn er gewoon niet. Alleen als je heel laat betaalt of probeert om gewoon niet te betalen, dan krijg je wel extra kosten.

We zijn echt heel voordelig, eigenlijk heel goedkoop en toch heel goed. Vergelijk maar eerlijk. Vaak vind je precies dezelfde artikelen bij schoolleveranciers voor heel veel meer dan bij joePPie. Dat is de reden waarom we met joePPie zijn begonnen, want dat kan gewoon. En ook heel vaak vindt je bij joePPie dingen, die je gewoon nergens anders kunt vinden en dat vinden wij dan natuurlijk weer heel erg joePPie.

Om dat te kunnen doen hebben we wel onze simpele eerlijke regels. Je krijgt voordelig wat je bestelt. Wij staan in voor wat je krijgt ( heel echt) en het enige wat we echt van je vragen is dat je op tijd betaald als je iets van ons hebt ontvangen. Dat hebben we namelijk nodig om weer op tijd aan anderen te kunnen leveren.

 

KORTOM HET IS HEEL JOEPPIE !!

Algemene leveringsvoorwaarden van joePPie goedspeelgoed . KvK Zwolle 05072152

Artikel 1. Algemeen.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, levering en overeenkomst tussen joePPie en consument.
2. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s) die een (koop)overeenkomst met joePPie wensen aan te gaan.
3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
4. Op al onze aanbiedingen en leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij joePPie om praktische redenen van een schriftelijk aanbod afziet. De aanbieding is naar datum of periode bepaalbaar en is alleen geldig binnen 30 dagen na die datum of periode. Actieprijzen gelden alleen gedurende de periode van de actie.
2. De in de catalogus en showroom vermelde prijzen zijn inclusief BTW, met uitzondering van eventuele door derden aangeleverde brochures waarbij dit dan vermeld staat.
3. Tussentijdse wettelijke verhogingen van de kostprijs (zoals BTW) worden met onmiddellijke ingang verrekend in de prijs, ook al staat de oude prijs nog in de catalogus vermeld.
3. De artikelprijzen zoals die in de jaarcatalogus vermeld worden zijn maatgevend en gaan daarmee altijd boven de vermeldingen op de website, losse brochures of andere prijsdragers.
4. Aanbiedingen waarvan de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving betreft, zijn niet bindend.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Afleveringskosten zijn niet inbegrepen en worden apart op de factuur vermeld.
7. Alle leveringen zijn in principe ongemonteerd op de wijze zoals deze door de fabriek worden geleverd. Indien gewenst kan consument verzoeken tot montage hetgeen apart gefactureerd zal worden.

Artikel 3. Leveringen.
1. Leveringen geschiedt aan het adres van consument, tenzij consument opgeeft zelf de artikelen te komen halen.
2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van consument.
3. Consument is verplicht het geleverde te controleren op eventuele tekorten en/of beschadiging binnen 2 werkdagen na levering en eventuele gebreken terstond te melden. Na verstrijken van deze termijn wordt consument geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4. Wij zijn gerechtigd om indien nodig te leveren in gedeelten, welke dan afzonderlijk gefactureerd worden.
5. Indien een artikel niet op tijd leverbaar blijkt te zijn, mag joePPie hiertoe een alternatief leveren mits het alternatief minstens even goed en niet duurder is.
6. Indien joePPie een termijn voor levering heeft aangegeven, dan is dat indicatief en nooit een fatale termijn.
7. Een vaste datum van levering kan alleen gelden wanneer dit uitdrukkelijk door joePPie is bevestigd en geldt in geval van overmacht ook nimmer als fatale termijn.
8. JoePPie levert standaard in Nederland, België en Duitsland.
9. JoePPie levert uitsluitend aan educatieve- en zorginstellingen en zelfstandigen zoals scholen, kinderopvang , ziekenhuizen, therapeuten, kindercoaches en dergelijke. Deze klanten kunnen zich via de website aanmelden en ontvangen dan van ons een inlogcode.
10. Joeppie levert niet aan klanten die bij ons bekend staan als wanbetaler.

Artikel 4. Garantie.
1. joePPie verleent 6 maanden garantie op de geleverde producten, met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen welke het gevolg zijn van beschadiging en/of normale slijtage.
2. De garantie vervalt indien consument op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde en/of hieraan zelf wijzigingen heeft aangebracht.
3. De garantie vervalt ingeval consument de artikelen zelf onjuist of onzorgvuldig heeft gemonteerd.
4. De garantie is alleen geldig bij gebruik binnen Nederland.
5. Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan de garanties, dan zal joePPie de artikelen vervangen, repareren dan wel crediteren, zulks naar oordeel van joePPie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
1. Met betrekking tot de geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het navolgende:
a. aansprakelijkheid wordt door ons aanvaard in zoverre dit uit de garantie voortvloeit;
b. voor opzet en/of grove schuld aanvaarden wij aansprakelijkheid voorzover dit bij de consument schade tot gevolg heeft;
c. onze aansprakelijkheid wordt opgeheven in het geval van overmacht;
d. onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met 100% van het factuurbedrag betrekking hebbende op de schade;
e. vervolgschade is ten allen tijde uitgesloten.
f. consument zal joePPie in geval van schade volledig en tijdig in de gelegenheid stellen deze schade te beperken.

Artikel 6. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
1. Bij levering vanuit showroom/magazijn dient betaling netto contant plaats te vinden tenzij anders overeengekomen.
2. Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke gelijk of later valt met de leveringsdatum
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, cumulatief, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van joePPie en de verplichtingen van consument onmiddellijk opeisbaar.
6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van joePPie totdat de koopprijs voor deze goederen volledig is voldaan.
7. In geval dat de consument haar verplichtingen jegens joePPie niet nakomt, is joePPie gerechtigd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de consument of derden weg te doen halen.
8. De consument verplicht zich om in het geval derden rechten willen doen gelden op goederen welke vallen onder het eigendomsvoorbehoud om:
a. joePPie hiervan terstond op de hoogte te stellen;
b. de derden te informeren omtrent ons eigendomsvoorbehoud;
c. medewerking te verlenen bij het beschermen van onze eigendomsrechten.
9. Indien joePPie dit nodig acht zullen voor het innen van de uitstaande facturen de nodige gerechtelijke stappen worden ondernomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de binnen joePPie gemaakte extra kosten hiertoe, zijn voor rekening van consument.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 joeppie.nl | sitemap | rss